Informatiegids

Aanmelding nieuwe leerlingen


Laatst bijgewerkt op: 18 januari 2021.

Aanmeldprocedure:

1. U maakt een afspraak voor een oriënterend gesprek met Nina Lievers, de Coördinator van de Kwadraatafdeling. Tijdens deze afspraak wordt algemene informatie over de Kwadraatafdeling gegeven en krijgt u een rondleiding over de afdeling. Ook kunt u vertellen waarom u denkt dat uw kind past bij de afdeling. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig en het gesprek is van beide kanten vrijblijvend. Na afloop krijgt u een inschrijfformulier voor Kindcentrum Claus mee.

2. U meldt uw kind aan bij de Kwadraatafdeling of u laat weten niet te kiezen voor een inschrijving.

3. U levert een volledig pakket informatie aan voor de BCA (digitaal via: kwadraatafdelingsteenwijk@accrete.nl). In dit pakket zit het volledig ingevulde en ondertekende ouderformulier, het volledig ingevulde en ondertekende schoolformulier (inclusief bijlagen) en een recent verslag van een onderzoek door een (externe) orthopedagoog/gz-psycholoog waaruit hoogbegaafdheid blijkt. Minimumeis voor dit verslag is een recente afname van een capaciteitenonderzoek. Onderzoeken gedaan met behulp van de RAKIT worden niet in behandeling genomen.

4. Uw kind wordt besproken in de BCA. De uitkomstmogelijkheden: niet toegelaten, toegelaten met aanvullende eisen (zoals externe begeleiding) en toegelaten. U hoort dit meestal op dezelfde dag van de vergadering van de BCA.

5. Directie/coördinator neemt telefonisch contact op met u:

a. bij afwijzing: u krijgt te horen op welke gronden uw kind is afgewezen

b. toegelaten onder voorbehoud: u krijgt te horen onder welk voorbehoud uw kind is aangenomen

c. toegelaten: u ontvangt informatie over plaatsingsdatum of wachtlijst.

U geeft in het telefoongesprek aan of u de plaatsing aanvaardt.

6. De coördinator/ib’er mailt de gespreksuitkomst naar u.

7. De IB’er van Kwadraat maakt kinddossier aan.

8. Bij voorbehoud plaatsing: de IB’er stelt contract op en stuur dit naar u. U retourneert dit met ondertekening en daarna wordt het aan het dossier toegevoegd.

9. U ontvangt een welkomstbrief met de datum eerste schooldag, verwijzing naar schoolgids, schooltijden en de naam van de coach.

10. De coach van uw kind belt u voor maken van kennismakingsafspraak met ouders en kind.

11. Eventueel kan uw kind een dagdeel meedraaien als startdatum bekend is.

12. Leerlingen worden geplaatst na de eerstvolgende schoolvakantie, tenzij er dringende redenen zijn een plaatsing te vervroegen of te vertragen. Deze dringende redenen kunnen uitsluitend op indicatie van de BCA worden aangewezen.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!